V jedné věci určitě máte pravdu

Otevřený dopis Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu a všem, kteří slyší.


Římský statut z roku 1998 dal haagské prokuratuře pravomoc bojovat proti trestné činnosti v mezinárodním měřítku. Nedávno, nehledě na omezené pravomoci, přijal tento úřad zásadní rozhodnutí – prošetřit aktivity státu Izrael od roku 2014.

Nechci zde rozebírat juristickou složitost tohoto případu ani se nechci zabývat jeho politickými aspekty. Jako člověk, který celý svůj život zasvětil studiu vědy kabaly, jako syn svého národa, chci odpovědět na tuto výzvu, než se promění v další jablko sváru, v konflikt mezi izraelským národem a světem. Konflikt, který neumožňuje pochopení jeho skutečných příčin.

Příroda je tvořena protikladnými silami, které působí na všech úrovních, od mikrokosmu až po mezilidské vztahy. Přitahování a odpuzování, pozitivní a negativní síly jsou neodmyslitelnou součástí všech procesů. Jejich dialektická opozice ve skutečnosti však vede k rozvoji.

V lidské rase od počátku dominuje negativ – egoismus, který staví na vrchol stupnice priorit osobní blaho. Toto je prvotní popud. Ať už děláme cokoliv a bez ohledu na to, jaká krásná slova bychom pronášeli, každý sleduje pouze svůj vlastní prospěch, jak jej právě chápe.

Bojovat proti egoismu tváří v tvář je zbytečné. Jediná možnost, jak zkrotit zlo, je ho vyvážit, neboť máme k dispozici ještě druhou sílu, jež je také součástí přírody. Když ji využijeme, povzneseme se nad naši oddělenost a vybudujeme mezi sebou zdravé, vyvážené a skutečně rovnocenné vztahy.

Pozitivní síla se vytváří ve spojení mezi lidmi, když se spojují na základě vzájemné záruky. Tímto způsobem uvádíme do chodu pozitivní potenciál, který přináší světu vzájemnou pomoc a prosperitu. K tomu dochází na základě využívání metodiky, kterou pro nás rozpracovala věda kabala.

V naší době, kdy se lidstvo stalo jediným celkem, kdy je možné zpřetrhat nitky univerzálního propojení pouze velkou válkou, a i to jen na krátkou dobu, se role židovského národa stane klíčovou. Kniha Zohar srovnává židovský národ se srdcem, bez kterého tělo nemůže existovat.

Ale jak probudit srdce – to je otázka, kterou budeme muset vyřešit. Lidé, kteří nechápou podstatu toho, co se děje, probouzejí Židy kritikou, hrozbami, útoky, otevřeným i skrytým bojem. Židé pod tímto nátlakem přežili tisíce let a teprve v nedávném období historie se vrátili do své země a získali možnost se bránit. Zásadně se však vůbec nic nezměnilo. Žádná ze stran nechápe příčiny konfliktu, a proto nejsou schopny jej správně řešit.

Výsledky jsou logické: svět vnímá Židy jako zdroj všeho zla. A tento pocit bude jen narůstat, protože jejich funkci není schopen plnit nikdo jiný. Toto je pozadí odvěkého konfliktu mezi národy světa a izraelským národem. Z toho důvodu soud nad ním nebude nikdy objektivní.

Ale prokuratura má pravdu v jedné věci: je zde co prošetřovat. Nejedná se však o prošetřování eventuálních zločinů ve válce proti vrahům a teroristům, nýbrž o prošetření původu problému a o nalezení způsobu jeho řešení.

Vždyť to lze vyřešit smírnou cestou, jestliže nakonec vyjde najevo vše, co je zamlčováno a ignorováno oběma stranami. Pokud ovšem svět vezme v úvahu to, co říká věda kabala, která vznikla na úsvitu historie a přesně popsala celou cestu, kterou projde svět vedený dialektikou antagonismu mezi lidskou přirozeností a Přírodou.

Haag má k tomuto porozumění daleko, nedělám si o tom žádné iluze. Ale doufám, že mě slyšíš ty, čtenáři. Jednotlivé i celek jsou si rovny. Všichni procházíme tímto přelomovým momentem, kdy dozrála nezbytnost pozitivní síly, skutečné spravedlnosti, jediného lidstva osvobozeného od egoismu. Pokud slyšíš a pokud tomu rozumíš, již se podílíš na probuzení.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *