Posts

Ticības dzirksts

Galvenais ir atdeves spēks, ticības spēks, taču Malhut – vēlme gūt baudu vienmēr paliek zem ierobežojuma. Ierobežojums nekad nezūd, virs tā iespējams tikai pacelties.

Pašā Malhut mēs jūtam tumsu un bezspēku, proti, savā vēlmē satvert, saņemt, pārvaldīt visu visapkārt, taču tas nekad neizdosies. Vienmēr darbosies ierobežojums un Malhut paliks tukša bez gaismas.

Mums šajā pasaulē ir dota ilūzija, ka mēs spējam sevi piepildīt. Taču tas ir tikai tādēļ, lai būtu iespēja eksistēt un atklāt augstākās dabas likumus – atdevi saņemšanas vietā, Binu Malhut vietā, ticību zināšanu vietā, gaismu tumsas vietā, labo ļaunā vietā. Mēs būvējam anti egoistisku ekrānu, kas atdala zināšanas no ticības, saņemošās vēlmes no dodošajām.

Mēs atsakāmies izmantot savas vēlmes baudīt pa tiešo, taču vēlamies tās izmantot apvērstā formā – „virs tām”, dēļ atdeves. Un saprotams, ka mums tam nav spēka, tāpēc, ka visa mūsu daba pamatojas uz saņemšanu. Tomēr īpašiem cilvēkiem, kuros atklājas punkts sirdī, kas viņus pamudina uz garīgo, ir iespēja to realizēt.

Punkts sirdī ir ticības iedīglis, dzirksts, kas palikusi no ekrāna, kurš eksistēja pirms kopīgās dvēseles sašķelšanās. Šī dzirksts parādās vēlmē baudīt, tumsā un egoistiskā vēlmē.

Zināšanas nepārtraukti aug, tās ietekmē evolūcijas iekšējais dzinējspēks, garīgā un materiālā attīstība. Taču ticība mūsos aug tikai tad, kad mēs sev piesaistām augstāko gaismu, kas pietuvina avotam. Augstākā gaisma mūs ietekmē un veic mūsos izmaiņas.

Gaisma darbojas atbilstoši mūsu pūlēm pacelties ticībā, kas augstāka par zināšanām, pēc iespējas mazāk izmantot savas saņemošās vēlmes, tikai atbilstoši nepieciešamībai. Un tajā pašā laikā „spēlēt”, veidojot grupā īpašu stāvokli, it kā mēs jau esam atdodošās vēlmēs un starp mums ir mīlestība un apvienošanās.

Kaut arī mums tam nav ne spēka, ne vēlmes, taču mēs pieliekam īpašu piepūli un ar to sev piesaistām apkārtējo gaismu, kas atgriež pie avota. Šī ir tā pati gaisma, kas piepildīja mūsu dvēseli tās izlabotā veidā pirms sašķeltības. Gaisma apgaismo punktu sirdī, dzirksti, kura palikusi mūsos no ekrāna, kurš eksistēja kopīgā dvēselē, Ādamā Rišonā, un dzirksts pakāpeniski izaug ekrānā.

Tādā veidā mēs nonākam pie ierobežojuma, ekrāna un atstarotās gaismas, un saņemam jaunu „kli”. Vēlme baudīt, zināšanas, Malhut paliek tumsā, taču virs tās gaisma būvē ekrānu, atdeves un apvienošanās īpašību sajūtu. Atbilstoši tam mēs jūtam pašu atdeves īpašību, tas ir, ticību. Mēs apzināmies, ka tā pie mums atnāca no īpaša spēka, un atbilstoši īpašību līdzībai sajūtam kopīgu atdeves īpašību, proti, Radītāju.

Salīdzinot savu atdeves īpašību ar kopīgo atdevi, tas ir, ar Radītāju, atkarībā no šīs atšķirības mēs jūtam apslēptību vai gluži pretēji atklātību un izzināšanu. Tādā veidā caur apslēptību un atklātību mēs sākam izzināt Radītāju. Attiecības starp mums un Radītāju tiek dēvētas par „šo pasauli”, proti augstākā spēka atklātības un apslēptības mērs no mums.

No rīta nodarbības, 17.08.2018.

Avots: www.laitman.lv

Gaisma Devēja diženums

Pēc sašķeltības un pēc gaismas zaudēšanas garīgā tilpne (kli) neatgriežas iepriekšējā stāvoklī. Tāpēc, ka tā sajuta Radītāju, Viņa diženumu, atdeves diženumu Radītājam, kas sniedza piederību augstākajam, saikni ar Viņu.

Tas viss tagad mūsos pārvēršas jaunā vēlmē baudīt. Visu, kas tika saņemts dēļ atdeves, mēs tagad vēlamies saņemt egoistiski, dēļ sevis.

Gaisma, kura tika saņemta dēļ atdeves, aizgāja, taču par to palika atmiņas (rešimo). Rešimo ir tā pati gaisma, kura apgaismo kli, taču jau no tālienes. Patiesībā nekādu attālumu nav, ir tikai gaisma un kli.

Tāpēc šī darbība tikai šādi tiek dēvēta: „no tālienes”, taču patiesībā gaisma nekur neaizgāja. Tā spīd, tikai neiemiesojoties vēlmē, tomēr to pamudina, kairina tā, lai vēlme nespētu gaismu notvert un sākt gūt baudu.

Piepildot vēlmi, gaisma to palielina. Taču pēc tam gaisma no vēlmes, kura nemācēja noturēties nodomā dēļ atdeves, aiziet, tāpēc ka zūd gaismas un vēlmes īpašību atbilstība. Kli paliek tikai niecīga gaismas daļa, kas izgaismo uz leju, tāpēc, lai ļautu mums sajust, ka iespējams saņemt baudu. Tas tiek uztverts kā dots no augšienes un tāpēc tiek dēvēts par rešimo (ierakstu).

Gaisma pamudina, kairina kli. Šī gaisma ir „620” reizes lielāka par sākotnējo gaismu, kas piepilda kli, tāpēc ka šī gaisma ir Devēja diženums, Radītāja diženums, Viņa līmeņa augstums. Pēc tam, kad šī gaisma pazūd, kli aug, pateicoties saņemšanai dēļ atdeves. Nodoms dēļ atdeves palielina kli, veidojot to līdzīgu Devējam, paceļ Radītāja augstumā.

Un pēc gaismas aiziešanas paliek milzīga sašķelta kli. Tāpēc, ka vēlme gribēja visu baudu, kura iekļāvās atdevē, saņemt egoistiski. Ja tu sēdēji iepretī Saimniekam un pamazām baudīji no ēdieniem, kuri izlikti uz galda, tad tagad tu vēlies visu aprīt bez atlikuma un tikai dēļ individuālas baudas.

Proti, sākumā tava vēlme izauga Hasadim augstumā, kurai tu vēlējies sniegt baudu, taču pēc tam tas viss izvērsās egoismā. Kli neizmērojami izauga, taču gaisma apspīd vēlmi un to kairina.

No rīta nodarbības, 02.09.2018.

Avots: www.laitman.lv

Izzinot atdeves zinātni

Materiālajā pasaulē mēs esam pieraduši strādāt ar savu parasto prātu. Skolotājs skaidro, bet es pārbaudu teikto, prātā saprotu un sirdī piekrītu. Taču kabalā mācās citādāk, apgūstot to, ko tagad nav iespējams saprast un uztvert. Tāpēc, ka mūsu prāts nav veidots atbilstoši tam līmenim, par kuru ir runa.

Augstākajā līmenī darbojas likumi, kuri nesakrīt ar maniem principiem un loģiku ar visu, ko es saprotu un jūtu. Taču man tie ir jāpieņem kā likumi, kuri ir piederoši augstākajam līmenim.

Es pats pagaidām atrodos zemākajā līmenī. Un man grupā ir jācenšas, pateicoties mācībām un gaismai, kas atgriež pie avota, zaudēt savas šodienas jūtas un prātu, un saņemt jaunu prātu un jūtas veicot manī darbojošās programmas modifikāciju, lai to paceltu nākamajā līmenī.

Iepriekšējā programmā es nespēju ievadīt datus, kurus tagad apgūstu. Šī programma tam nebija piemērota, es šos datus nesapratu un nejutu, tie manī neiemiesojās. Tagad es mainu programmu un apgūstamais materiāls man kļūst skaidrs un saprotams. To dēvē par garīgām mācībām.

Mums nepieciešams saņemt gaismas porciju no augšienes, kas mūs pacels augstākā līmenī, līmenī, kur ir ticība augstāk par zināšanām, jaunā saprātā vecā prāta vietā. Jaunās zināšanas dēvē par „ticību”, tāpēc ka ticība ir atdeve. Proti, es paceļos lielākas atdeves līmenī un sāku saprast un just apgūstamo materiālu.

Viss, kas mums ir nepieciešams, tā ir lielāka savstarpēja apvienošanās un vairāk gaismas, kas atgriež pie avota, kas mūs novedīs pie jauna līmeņa zināšanām, tas ir, līdz ticībai augstāk par zināšanām.

No nodarbības, no raksta „Priekšvārds Zoar Grāmatai”, 11.01.2018.

Avots krievu valodā