Všechny vědy zkoumají Stvořitele

Mezi vědou kabalou a filozofií existuje velmi dávné spojení. Filozofie je jakoby základem všech věd.

Před několika tisíci lety neexistovaly žádné oddělené vědy: matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie, astronomie. Učenec se věnoval všemu, a zároveň byl dokonce také lékařem.

A všechny tyto obecné znalosti se nazývaly filozofie, což znamená „láska k moudrosti“, k poznání.

Slavný filozof 16. století Johann Reuchlin napsal: „Můj učitel Pythagoras, otec filozofie, zjevně přijal své učení od kabalistů a jako první přeložil do řečtiny slovo kabala, které jeho současníci neznali, jako filozofie.“

Věda je částečným odhalením Stvořitele

Spojení mezi kabalou a filozofií i mezi všemi vědami obecně je velmi hluboké. Ve skutečnosti je věda již částečným odhalením Stvořitele, Jeho skutků, které se odhalují nejen prostřednictvím pocitů těla, ale i prostřednictvím toho mechanismu v nás, který se nazývá „člověk“ a který se již týká lidské úrovně. I když je to zatím jen člověk tohoto světa – ale přesto.

Starověká věda se před jejím spojením s kabalou vyvíjela na živočišné úrovni. A teprve poté, co se věda kabala odhalila prvnímu „člověku“ Adamu HaRišonovi a potom se rozvíjí 20 generací před Abrahamem a od něho dále, odhalujíce činy Stvořitele, vzniká na tomto základě moderní věda našeho světa.

Je to, jako bychom neviděli spojení jednoho s druhým, protože běžná věda je postavena na lidské mysli a pocitech, egoistické touze si užívat, ve které odhalujeme náš stávající svět, takže běžné vědy jakoby nejsou spojeny s kabalou a s duchovním světem. Ve skutečnosti tomu tak ale není, protože všechny zkoumají tytéž činy Stvořitele, pouze odhalené v jiném materiálu, egoistickém.

Jsou to činy Stvořitele, které poukazují na spojení mezi částmi reality. A proto jsou i běžné přírodní vědy také jakýmsi odhalením Stvořitele, pouze na naší úrovni.

Vždyť kromě Stvořitele ve vesmíru nic jiného neexistuje a vše, co odhalujeme, jsou Jeho činy. Jsme Ho schopni odhalovat pouze v naší egoistické touze a pak se to nazývá přírodními vědami. A můžeme Ho také odhalovat v přání odevzdat a tehdy se to nazývá věda kabala.

Avšak v obou případech se jedná o odhalení Stvořitele. Stvořitel je jeden a nedělí se na dvě části. Jsme to my, zkoumající, kdo Ho tak rozdělujeme – v závislosti na tom, v jakých přáních vnímáme.

Ze strany vyššího není žádné dělení, k veškerému rozdělení dochází pouze z našeho hlediska. A proto v nás vzniká věčný problém, jak je jedno spojeno s druhým a jak jedno ovlivňuje druhé.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *