Žena 21. století č. 1

Historie zná mnoho žen, které byly průkopnicemi, razily cestu a uskutečnily změny ve světě, založily základy progresivnější společnosti. Obvykle bylo nutné, aby žena vynaložila hrdinské úsilí, aby prolomila vytvořené stereotypy, vystoupila proti přijatým normám a kulturním tradicím.

Přesto je historie většinou napsána muži a ženských jmen je tam velmi málo. Ženy vždy zůstávaly v pozadí. Koneckonců se historie vyvíjí v souladu s obecnou strukturou společnosti, celým světem, celým vesmírem, který se skládá z deseti Sfirot.

Tato struktura se vyvíjí Shora dolů, od Sfiry Keter do Sfiry Malchut. A třebaže je vše určeno pro Malchut, pro ženskou část struktury, dokud se nedostane na řadu, dokud není vyvinut celý systém, role ženy je skryta.

Můžeme to vidět v celé historii, ve všech národech a ve všech obdobích. Pouze v národě Izraele byla role žen vždy vyjádřena více než u ostatních, o čemž svědčí tato jména z Tanachu: Chava (Eva) – Adamova žena, velké ženy prorokyně, dcera Faraona Batja, která vychovala Mošeho (Mojžíše).

Jméno Batja znamená „dcera Stvořitele“ (Bet-Tav-Jud-Hej), což vypovídá o jejím vyšším předurčení. Tanach vypráví o mnoha ženách, které hrály v historii mimořádnou a vždy pozitivní roli.

Žena v modelu světa

V období posledního vyhnanství trvajícího dva tisíce let, vstoupila role ženy do ještě většího ukrytí. A nakolik dlouhé a hluboké bylo vyhnanství, natolik zůstávala ve stínu i role ženy. A nyní, když z tohoto exilu vycházíme, ženy získávají stále více svobody a zastávají stále důležitější role. Obzvláště velké změny nastaly v minulém, dvacátém století, a ještě více v našem, dvacátém prvním, kde se žena stává dominantní částí vývoje.

V dnešním světě to je velmi očividné, mnoho žen zastává vedoucí pozice v podnicích a jsou postaveny dokonce i do čela států. Roste nejen ženská síla, ale stále důležitější je i samotná role žen. V důsledku toho vidíme, že celý svět existuje kvůli tomu, aby byla nad všemi pozvednuta Malchut, ženská část v modelu světa.

Ačkoli byla Malchut vždy skryta, protože se jedná o poslední Sfiru, v poslední etapě se stává nejdůležitější, vychází z úkrytu a odhaluje se v Odraženém světle až k samotnému Keteru. Ukazuje se, že role ženy je tím nejdůležitějším. Ačkoli je řečeno, že „veškerá důstojnost královské dcery je uvnitř“, jelikož po celou dobu setrvávala v ukrytí, nyní se však dostává do popředí a začíná se odhalovat jako ta nejdůležitější část.

Myslím, že 21. století poskytne ženě více času a prostoru, aby se mohla pozvedávat, uvědomit si svoji roli v nápravě světa. Takové ženy budou schopny přivést svět k vznešenému cíli, který před námi stojí.

V minulých dobách vývoj žen vždy zaostával vzhledem k celkovému vývoji. Jde o to, že žena patří k desáté části obecné struktury: Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tif’eret, Necach, Hod, Jesod a poslední Malchut – to je ženská část duše. Ale když Malchut začne přijímat, když je již vytvořeno zkrácení, clona a Odražené světlo, ve kterém Malchut dosahuje Keteru, pak přichází Světlo a osvětluje všechny Sfirot. Přímé a Odražené světlo se spolu spojí.

Poslední etapa vývoje lidstva

Ale dříve se lidstvo k roli žen stavělo pohrdavě, necenilo si její hodnoty. Avšak to vše musí být v našich dnech napraveno, neboť přicházíme do poslední etapy, v níž žena musí vyrůst a projevit se.

Již v 19. století došlo ke kvalitativní změně a ženská síla se začala dostávat do popředí. Ženy získaly hlasovací právo ve volbách a přístup k vysokoškolskému vzdělání. To pozvedlo nejen samotné ženy, ale celou společnost, její nižší sociální vrstvy. Žena nejenže vychází na historickou, veřejnou, státní scénu, ale také za sebou táhne slabé sociální vrstvy, které by jinak nebyly schopny stoupat.

Žena mění všechno. Stačí dát prostor jedné ženě, umožnit jí, aby se projevila, a změní se celý život. A náš čas je specifický tím, že se blížíme ke konci nápravy světa. Je toho ještě hodně, co je třeba napravit, již jsme však dospěli do cílové rovinky. Proto se role ženy stává den ode dne stále více zjevnou.

Žena bude požadovat stále více a více, neboť ji k tomu podněcují síly přírody. Na druhou stranu se mužská polovina lidstva bude stále více před ženou sklánět. Proto je nutné vysvětlit ženě její roli a její povinnost, kterou musí vyplnit a nezanedbat ji.
Pokud ženy neplní svou vůdčí roli, jako by ji ponechávaly na mužích. Muži však již nemohou jednat jako dříve. Ukazuje se, že muži již nejednají a ženy ještě nejednají a my padáme mezi dvě židle, což je velmi nebezpečné. Do takového období dnes vstupujeme.

Pokračování následuje…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *