Mír je víc než nenásilí

21. září je Mezinárodní den míru. Valné shromáždění OSN prohlásilo, že tento den je věnován „posílení ideálů míru prostřednictvím dodržování 24 hodin nenásilí a příměří“.
S ohledem na globální atmosféru násilí, která v současnosti převládá po celém světě, se nenásilí jeví jako žádoucí cíl. Pokud se však spokojíme s tím, že nebudeme bojovat, nezabráníme další válce, protože mír znamená mnohem víc než jen příměří.

Mírové smlouvy platí jen tak dlouho, dokud žádná ze stran nemá zájem je porušovat. Jakmile některá ze stran spatří příležitost k zisku prostřednictvím války, smlouva vyletí z okna.

Význam slova mír

Když je mír porušen, nepřátelství, které způsobilo předchozí propuknutí, se prohlubuje a nové kolo násilí se stává ještě intenzivnějším než předchozí. Nakonec se obě strany ocitnou zapleteny do totálního boje, boje na život a na smrt. Mír uzavřou pouze tehdy, pokud ani jedna strana nedokáže zničit tu druhou, a vysílení vojáků a vyčerpání zbraní je donutí uzavřít „mír“.

Při příležitosti Mezinárodního dne míru bych rád vysvětlil starodávný význam slova mír, protože obsahuje komplexnější řešení, které může překonat válečnické tendence, jež se po podpisu smlouvy stranami jistě znovu objeví.

Hebrejské slovo pro „mír“ je šalom, ze slova šlemut („celistvost“ nebo „doplňkovost“). Podle definice „celistvost“ nebo „komplementarita“ vyžaduje přítomnost rozporů, protože něco může být celistvé pouze tehdy, jsou-li přítomny všechny jeho prvky a aspekty. Stejně tak komplementarita vyžaduje přítomnost protichůdných prvků, které se vzájemně doplňují. Koneckonců, když jeden neexistuje, co doplňuje druhý?

Máme tendenci si myslet, že pouze náš pohled má hodnotu a měl by existovat pouze náš pohled. Realita však takto postavena není; skládá se z protikladů, které se podle definice slova šalom doplňují. Dokážeme si představit den bez noci, jaro bez podzimu, lásku bez nenávisti nebo život bez smrti?

Hlava a orel

Každá mince má dvě strany: hlavu a orla. Odstraňte hlavu a odstraníte i orla; odstraňte orla a odstranili jste také hlavu. Jednoduše řečeno, pouze když existují obě strany mince, může skutečně mince existovat. Stejně tak je tomu s realitou, odstraňte jeden prvek reality a tím jste také odstranili jeho protikladný prvek.

Mír tedy může existovat pouze tehdy, když si obě strany udrží své protichůdné názory a vytvoří unii, aniž by navzájem své názory potlačovaly. Každý sportovec například ví, že budování síly vyžaduje správnou rovnováhu mezi tréninkem a odpočinkem. Trénink a odpočinek jsou protichůdné, ale pouze pokud jsou v rovnováze, může se sportovec stát silnějším.

Stejně tak jen lidé s protichůdnými názory, kteří se snaží sjednotit nad svými rozdíly, aniž by je odstranili, mohou vytvořit skutečný a trvalý mír, tedy celistvost. Jejich mír bude trvat jen tak dlouho, dokud si udrží svůj postoj komplementarity a celistvosti. Pokud se znovu spokojí s nenásilím, brzy se zapletou do války.

Dnes, kdy je příměří ohroženo nebo se již rozpadlo a celý svět se přiklání k válce, je učení se, jak budovat pevný a trvalý mír nejdůležitějším posláním lidstva. Doufám, že země začnou uvažovat o míru tak, jak jsem jej zde nastínil, a nespokojí se s přestávkou v aktivním boji.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *