Kabala odhaluje tajemství lidské existence

Mystické a tajné učení kabaly vyrostlo podle názoru nezasvěcených běžných lidí z poznání, že text Tóry (první část Bible – „Mojžíšův Pentateuch“) je kódem, který je možné interpretovat na různých úrovních.

Kabalista, pronikající do skrytého významu písmen a slov, údajně může duchovně vystoupat na vyšší úroveň a pochopit skutečný význam existence Stvořitele a jeho stvoření – člověka.

Historici datují první kabalistické texty do 1. až 2. století našeho letopočtu, podle některých kabalistů byla v té době napsána i slavná kniha „Zohar“ – mystický komentář k Tóře, jenž však byl pro následovníky kabalistického učení k dispozici až v 18. století.
Ve 20. století přestala být kabala tajným poznáním vyvolených – dnes ji může studovat kdokoli bez ohledu na pohlaví, věk nebo náboženské vyznání.

Reportér z deníku „Moskvič Mag“ hovořil se zakladatelem a vedoucím Mezinárodní akademie kabaly „BneiBaruch“ a Ústavu pro studium kabaly J. Ašlaga (ARI – Ashlag Research Institute) Michaelem Laitmanem o tom, co představuje kabala jakožto věda, proč neexistuje svobodná vůle, v čem spočívá vyšší význam lidské existence a proč potřebujeme současnou pandemii.

Proč byla kabala dva tisíce let tajným uzavřeným učením a nyní se začala popularizovat?

Kabala dlouhou dobu nebyla tajným učením jen tak pro nic za nic: kabalisté ji neodhalovali, protože k tomu nebyl žádný důvod. Ať lidé poklidně žijí, k čemu by jim to bylo? Přibližně ve 20. letech minulého století však skončilo období egoistického vývoje lidstva. A aby se lidé mohli dozvědět, co mají dělat dál, začala se světu odkrývat kabala. Vypráví o přírodě a o tom, co musíme udělat, abychom se pozvedli na další úroveň. Jinak se budeme cítit špatně, příroda nás bude popostrkovat pod nátlakem. Podobně jako to, co se s námi děje nyní v důsledku epidemie koronaviru.

Co je podstatou učení kabaly?

Kabala je věda o všem. Podstata učení kabaly spočívá ve vysvětlování, jak funguje náš svět, jak v něm žijeme a proč.

A jak v něm žijeme a proč v něm žijeme?

Žijeme v tomto světě, abychom během tohoto života odhalili další úroveň vesmíru, vyšší svět.

Myslíte tím, že žijeme, abychom poznali Boha a božský svět?

Bůh není. Existuje jediná vyšší síla přírody. Bůh, jak Ho vnímají věřící, Bůh v náboženském pojetí to není.

To znamená, že kabala považuje za vyššího stvořitele přírodu?

Ano. Ale ne naši přírodu, kterou všichni známe, ale její vyšší úroveň.

Každý filozofický systém má pojmový aparát. Co v kabale znamenají pojmy „egoismus“ a „altruismus“?

Egoismus je běžná touha, ať vědomá, či nevědomá, dělat pouze to, co je dobré pro tebe. To znamená, že jsou sobecké prakticky všechny naše touhy, myšlenky, motivace. Absolutně všechno!

A altruismus je něco, co člověk nedělá pro sebe sama. Ale to se téměř nestává.

Není tu určitý rozpor? Pokud lidé nevědí, co je altruismus, a nemohou se chovat altruisticky, jak se mohou povznést nad egoismus a dělat to, co od nich chce příroda?

Toho lze dosáhnout, pokud použijeme metodiku kabaly.

Jakým způsobem?

Přivoláváme na sebe vyšší sílu přírody, jež je altruistická, dokonalá, a pod jejím vlivem postupně sami stoupáme na její úroveň.

Jak se to liší od jakékoli náboženské nebo ezoterické zkušenosti? Proč si myslíte, že je kabala v tomto ohledu důvěryhodnější?

Neříkám, zda je kabala důvěryhodná, nebo ne. Prostě ji praktikuji a myslím si, že se zabývám tím pravým učením. Kabala není víra, tato věda je prověřována v praxi.

Ostatní se jí mohou věnovat každý po svém. Kabala se nedomáhá toho, aby vás odtrhla například od křesťanství. Zůstaňte i nadále křesťanem.

Vaši oponenti vás obviňují z diskreditace učení kabaly popíráním askeze a dodržování náboženských předpisů judaismu. Říkají, že popularizací kabaly způsobujete světu velké škody.

Prostě tomu nerozumí. Jsem student a následovník velkého kabalisty – Barucha Ašlaga. Věřící lidé nemají kabalu rádi, protože netrvá na mechanickém plnění přikázání, což je pro ně nejdůležitější.

Znáte alespoň jednoho člověka, který dosáhl úrovně altruismu a pochopil, o co se jedná?

Znám šest, spíše osm takových lidí. Tři z nich nejsou mými studenty, ostatní ano.

Co se změnilo v jejich reálném životě, když se stali altruisty?

Nic, žijí jako všichni ostatní lidé. Jiný je pouze jejich vnitřní svět, vnímají sami sebe v jiném přírodním systému.

Jste jedním z těchto lidí?

Ano.

Co se ve vašem životě změnilo? Co jste pochopil, když jste dosáhl úrovně altruismu?

Začal jsem vnímat obecnou úroveň přírody bez ohledu na člověka, lidskou psychologii a lidské vnímání.

Jak se to projevuje? Co to znamená pociťovat vyšší úroveň přírody? Cítíte jednotu s přírodou, začnete milovat všechny lidi, nebo naopak přestanete zažívat nějaké emoce, jako byste se nad nimi pozvedával?

Ne, nezmizí nic z toho, co vnímá běžný člověk. Prostě k tomu přidáte pochopení vyšších podmínek přírody.

V čem spočívají?

Lze je pociťovat pouze tehdy, když získáte altruistickou úroveň. To znamená, že se pozvednete nad svůj egoismus.

Vy jste však řekl, že altruistickou úroveň není možné pochopit. Co když se mýlíte a vaše úroveň není altruistická?

To se nemůže stát. Protože kabala je praktická věda. Když začnete studovat kabalu, přihodí se vám něco velmi zajímavého – začnete náš svět pociťovat jakoby z vnějšku, vně sebe.

Existuje na tomto světě dobro a zlo?

Samozřejmě. A existuje i láska, ale ta není stejná jako v našem světě.

A jak se od sebe liší?

Sobectvím a altruismem. V našem světě je láska egoistický pocit, milujeme vše, co nám přináší potěšení. Ale ve vyšším duchovním světě je láska to, co spojuje všechny dohromady do jednoho celku.

V čem spočívá smysl lidského života?

V přechodu na další úroveň vesmíru. A mimochodem, náš společný pozemský vývoj nás k tomu již začíná tlačit. Zejména koronavirus.

Jak na nás tlačí? Rozděluje lidi, ale altruismus, jak ho chápu, je sjednocením lidí.

Ano, ale odděluje egoisty. Když spojíte egoisty, vše jen zhoršíte. A když je odpojíte, trochu to zlepšíte.

Vždyť jsou egoisté všichni. Takže musí být všichni rozděleni?

Nejsme to my, kdo se rozděluje. Je to příroda, která nás takto začíná vychovávat.

Lidé však nechápou, co by měli dělat. Existuje nějaká konkrétní metodika? Přece se všichni nemohou vrhnout na studium kabaly. Někdo přece také musí orat a sít.

Pokud člověka zajímá smysl života, postupně ho začne intenzivně hledat a přijde do kabaly. A pak pozná, co tam je o tom řečeno. A nikoho k nám samozřejmě nepřitahujeme násilím. Dnes je na světě několik milionů lidí, kteří studují kabalu v rámci našeho systému.

A kolik z nich se může stát altruisty?

Prakticky všichni.

A jak brzy se to může stát?

Závisí to na lidech a na době, ve které žijí. Protože se doba mění, mění se i lidé, měníme se všichni. Nyní se blížíme k období, kdy lidstvo musí nevyhnutelně odhalit smysl své existence. V lidech se tento smysl vytratil, zejména v nové generaci. Lidé nemají proč žít. A postupně se dostanou do stavu, kdy budou donuceni zjistit, proč žijeme.

A kvůli čemu žili lidé dříve?

Dříve si takovou otázku nekladli. Nebyli tak egoisticky vyvinutí. Egoismus v nás se neustále vyvíjí a přivádí nás do stavu, kdy si začneme vážně klást otázku o smyslu života: proč existuji?

Ukazuje se, že egoismus je současně hnací silou poznání?

Ano.

To znamená, že je vlastně dobré, že jsme sobečtí, jinak bychom si tuto otázku nikdy nepoložili a nepokusili se přejít na novou úroveň?

Ano, řekl jste to naprosto přesně. Bral bych vás za studenta.

Dokáže učení kabaly pochopit žena? A potřebuje to vůbec?

Ano. Cožpak si ženy nekladou otázku o smyslu života? Mám asi 5–7 tisíc studentek z celého světa. A poskytuji jim samostatné lekce.

Má nějaký význam jméno člověka? Určuje jméno cestu člověka, města nebo země?

Jméno neurčuje nic. To vše je babiččino povídání.

Proč kabalističtí učenci, kterých bylo mezi východoevropskými Židy tak mnoho, dopustili holocaust a pravděpodobně v té době sami zemřeli?

A jak by tomu bylo možné zabránit, když se židovský národ již byl povinen pozvedávat na úroveň altruismu, měl milovat svého bližního jako sebe samého, a neudělal to? Místo toho se naopak zabýval svým vlastním sobeckým vývojem a neposkytoval světu příklad. Holocaust je dopad tvrdé síly. Jak jsem řekl, 20. století bylo počátkem šíření altruistického hnutí po celém světě, a Židé se ho nezúčastnili. Takže se dočkali holocaustu. A nyní se také nacházíme na prahu stejného problému, který nejspíš není o nic menší.

A co se tedy teď může stát?

Možná to samé. Pokud nesplníme své poslání – uvést do světa metodiku sjednocení, porozumění altruismu, pak nás příroda v odpověď zasáhne opravdu velmi tvrdě. A mohl by se opakovat holocaust, a dokonce ještě něco mnohem horšího.

Jakým se musí člověk stát? Co se v něm musí změnit?

Člověk by měl být stejným jako nyní, ale zároveň se musí stát člověkem, který dává druhým, člověkem lásky a sjednocení absolutně se všemi bez jakéhokoliv rozdílu. Aby do něho vnikla síla spojení a lásky místo odcizení a nenávisti, které jsou mezi námi nyní. Láska je, když druhému přejete jen dobro a pokoušíte se pro něho dělat jen dobro.

Ohrožuje z pohledu kabaly umělá inteligence lidstvo?

Ne, to je všechno nesmysl. No, nejspíš ještě postaví jakési další strojky, ale nic více. Vnitřní silou našeho intelektu je duše a ta je pro člověka nepoznatelná. Nemůže s ní nic udělat.

To znamená, že člověk není schopen ovládat své duševní impulsy? Nemůže se svou duší udělat vůbec nic?

Samostatně – ne. Pouze prostřednictvím vyššího systému přírody. A jak nás ovládá – to vysvětluje věda kabala.

Má podle kabaly člověk svobodnou vůli?

Ne. Vše, co děláte, je určeno vašimi zadanými parametry, s nimiž jste se narodili, a prostředím, společností, ve které existujete. To vše je naprogramováno, nic není náhodné. Odkud by se vzala náhodnost? Věříme, že existuje, ale to jen kvůli naší nevědomosti. Příroda je absolutní. Pokud se vám zdá, že tomu tak není, pak je to prostě proto, že nevidíte všechno.

A to, že vyučujete kabalu, je také předurčeno?

Samozřejmě!

A na vás to nezávisí?

Ne.

A to, že lidé dospějí nebo nedospějí k altruismu, to je také dáno předem?

Ano, naprosto přesně!

To znamená, že je možné kabalu studovat a je také možné ji nestudovat.

Jistě.

Jaká je tedy vaše motivace?

Jsem jen zvědavý. Zvědavost. Nikdo mě nenutí.

Pokud je vše předurčené a člověk nemá svobodu volby, pak vy jako člověk, který pronikl do vyšších sfér, víte, co nás čeká. Co nás tedy konkrétně čeká?

To neřeknu. Když to člověk neví, je to lepší stav.

Proč tedy studovat kabalu?

Není to nutné. Kabalu lidé studují pouze tehdy, když si to opravdu přejí.

Ale přece jen, kam směřuje lidstvo? Proč vás to tak znepokojuje? Proč jste toto tajné učení začal předávat lidem?

Chci lidstvu usnadnit cestu k jeho skutečnému cíli, ke společné jednotě, společné lásce, společnému spojení všech se všemi. Je velmi obtížné se k tomu přiblížit a kabala vysvětluje, jak to postupně udělat. Jinak bude nám všem velmi špatně.

Co to znamená „velmi špatně“? Nastane konec světa? Začneme se navzájem zabíjet, zasáhnou nás nějaké katastrofy?

Ano, to vše se může stát. Ale může být i dobře.

Ale pokud je vše určeno předem, jak mohou existovat dvě možnosti?

Je to možné. Pokud se lidé mezi sebou spojí, bude jim dobře.

Má z pohledu kabaly každý národ své vlastní úkoly? Nebo má lidstvo jeden společný?

Lidstvo má společný úkol – dosáhnout absolutního altruismu.

Pokud k vám někdo přijde a řekne: „Michaeli, nebuďte sobecký, dejte mi peníze,“ dáte?

Samozřejmě, že ne. Mým úkolem je naučit člověka milovat ostatní a být altruistou. To neznamená rozdávat všem peníze, nýbrž společně vytvářet správnou společnost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *